Nabídka služeb

V rámci uzavřené smlouvy o správě zajišťuje ALFABYT,s.r.o. následující služby:

1.   vede účetnictví SVJ v souladu s příslušným zákonem

2.  předkládá zástupci SVJ podle jeho požadavků účetní doklady a sestavy (tvorba a čerpání fondů, stavy provozních účtů, pohledávky-závazky, atd.) pro kontrolu hospodaření včetně saldokonta úhrad členů společenství vlastníků jednotek do společných fondů

3.  vede provozní účet SVJ a zajišťuje úhrady závazků vyplývající z platných uzavřených smluv SVJ, objednávek SVJ, daňové, pojistné a jiné povinnosti SVJ vyplývající ze zákonů a rozhodnutí orgánů SVJ.

4.  zpracovává roční účetní uzávěrku a předkládá zástupci SVJ podklady pro její schválení členskou schůzí SVJ včetně dokladové inventury

5.  zpracovává pro členy SVJ roční přehled výběru hlavních ukazatelů hospodaření

6.  vyřizuje povinnosti SVJ vůči rejstříkovému soudu (zasílání povinných dokumentů do sbírky listin)

7.  zpracovává podklady pro daňovou registraci a daňové přiznání

8.  zpracovává podklady pro splnění povinností SVJ vůči ČSÚ

9.  vyřizuje nezbytnou součinnost za SVJ vůči soudům, notářstvím a exekutorům

10.vede archiv účetní dokumentace SVJ

11.uzavírá podle pokynů SVJ dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti s určenými osobami

12.zpracovává mzdy včetně zákonných odvodů. Zastupuje SVJ při kontrolách OSSZ, FÚ a zdravotních pojišťoven

13.vede evidenci uživatelů (vlastníků)  jednotek ve spravované nemovitosti v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu potřebném pro správu

14. provádí výpočet, tisk a výběr předepsaných úhrad od uživatelů ve výši a lhůtě stanovené SVJ a evidenci předpisů předává zástupci SVJ.

15. eviduje úhrady od uživatelů a vymáhá opožděné platby včetně příslušenství (náklady na vedení sporu, sankční poplatky,atd.) na základě „Zásad“ (upomínky, návrhy platebních rozkazů, kompenzace dluhů proti přeplatkům, návrhy dalšího postupu při vymáhání,podklady pro soudní vymáhání, zajištění právního zastoupení advokátem, zajištění vymáhání pohledávky exekutorem)

16. zajišťuje v souladu se „Zásadami“ vyúčtování nákladů za dodávku služeb.
Pokud SVJ neurčí jinak, provádí vyúčtování nákladů za dodávku služeb správce vyjma vyúčtování nákladů za vodné-stočné, dodávku TV a vytápění. Za vyúčtování služeb účtuje správce po skončení vyúčtování roční odměnu podle ceníku služeb.  Vyúčtování nákladů za vodné-stočné, dodávku TV a vytápění provádí servisní organizace podle rozhodnutí SVJ. Toto vyúčtování je nedílnou součástí celkového vyúčtování služeb, které zajišťuje správce.
Po skončení vyúčtování provede správce zaúčtování výsledků vyúčtování do účetnictví SVJ a zajistí vypořádání přeplatků a nedoplatků podle pokynů SVJ včetně zápočtu pohledávek a závazků jednotlivých uživatelů.

17. zajišťuje prostřednictvím vybraného dodavatele odečty, servis a výměny poměrových měřidel

18. informuje SVJ v případě nedostatku finančních prostředků na jeho účtech a navrhuje  úpravy měsíčních záloh na úhradu nákladů.

19. sjednává a uzavírá smlouvy s dodavateli médií a služeb potřebných k provozu objektů SVJ, kontroluje jejich plnění a operativně zajišťuje odstranění poruch v dodávce médií a provozu technických zařízení

20. zpracovává a předkládá roční plán revizí a technických prohlídek v souladu se „Zásadami“ zástupci SVJ

21. zajišťuje pravidelné revize, technické prohlídky a odstranění závad podle „Zásad“

22. zajišťuje opravy a údržbu domů podle písemných pokynů SVJ včetně sjednání, uzavření a kontroly dodržování obchodních smluv a správnosti účtovaných cen. SVJ si vyhrazuje právo likvidace věcné správnosti faktury v případě navýšení dohodnuté ceny. Uzavření obchodního vztahu podléhá písemnému schválení SVJ, pokud SVJ nerozhodne jinak.
V případě, že v rozporu s doporučeními správce, dalo SVJ pokyn k uzavření obchodního vztahu, nepřebírá správce odpovědnost za vzniklé škody. V tomto případě není správce povinen v rámci závazků z této smlouvy vyplývajících zajišťovat ani případné reklamace.
Opravy ve společných prostorách jsou standardně hrazeny z fondu domu a opravy prováděné v bytech jsou hrazeny přímo uživatelem, pokud SVJ nerozhodne jinak.

23.metodicky spolupracuje při vytvoření „Zásad“ pro činnost SVJ včetně návrhu jejich aktualizací v souladu s platnými právními předpisy.

24.zajišťuje na požadavek SVJ technickou prohlídku za účelem zjištění technického stavu a návrh nápravy včetně odborných posouzení specializovanou firmou

25.vede evidenci a potřebnou stavebně-technickou dokumentaci spravovaných  jednotek a domů a zajišťuje její aktualizaci

26. sjednává, uzavírá a eviduje nájemní smlouvy na majetek a prostory ve spoluvlastnictví podle pokynů SVJ

27. zajišťuje na požadavek SVJ pojištění majetku ve správě a vyřizuje pojistné události